Przetwarzanie danych

Klauzula Informacyjna

1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie FestivALT w Krakowie, z siedzibą przy ul. Dietla 29/1, NIP 676 256 6105.
2. Dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb organizacji wydarzenia, w celu realizacji celów i zadań Fundacji, a także – w zakresie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
4. Dane osobowe będą przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej i mogą
być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym ze Stowarzyszeniem na
podstawie zawartych umów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
danych.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wydarzenia i celów Stowarzyszenia, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających ze stosunków prawnych łączących osobę z Stowarzyszeniem
8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów Stowarzyszenia.
10. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
– dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
– nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych;
– wniosła sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
– dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
– dane powinny być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
– zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją;
– dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.